Untitled Document
Title
Chair
Physical chemistry and electrochemistry
M. Bojinov, Tz. Tzvetkoff
Organic chemistry and technology
V. Dimitrov
Inorganic chemistry and technology
E. Zhecheva
Analytical chemistry
D. Tsalev
Catalysis
G. Kadinov
Chemical engineering and environmental protection
V. Beschkov
Polymer chemistry
N. Dishovsky, S. Nenkova